Privacybeleid

Privacyverklaring Ri.Pa. Belgium NV

Samenvatting:
Ri.Pa. Belgium nv gevestigd te Dendermondsesteenweg 60-62, 9270 Kalken is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar websites www.tiletradecenter.bewww.ripa.be; www.qstone.be; www.budgetvloeren.be; Ri.Pa. Belgium nv verwerkt gegevens van de bezoekers en/of gebruikers voor volgende doeleinden:
 • Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Ri.Pa. Belgium nv;
 • Beheer van aanvragen tot informatie;
 • Verbetering van de werking van Ri.Pa. Belgium nv & de website;
 • Versturen van een nieuwsbrief/reclame/productinfo;
 • Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 • Compliance met de geldende wetgeving.
U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken. Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:
 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Ri.Pa. Belgium nv optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 • Verwerkers die in opdracht van Ri.Pa. Belgium nv mailings verzorgen via de klassieke post of e-mail.
 • Vennootschappen die verbonden zijn met Ri.Pa. Belgium nv.

1.  Definities
In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:
 1. Ri.Pa. Belgium nv: Ri.Pa. Belgium NV, met haar maatschappelijk zetel te Dendermondsesteenweg 60-62, 9270 Kalken en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0439.663.683;
 2. Website: De website van Ri.Pa. Belgium NV, www.tiletradecenter.bewww.ripa.be; www.qstone.be; www.budgetvloeren.be; en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Ri.Pa. Belgium NV.
 3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.
2. Verwerking persoonsgegevens
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website door de bezoeker. Ri.Pa. Belgium NV hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens. Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’. Ri.Pa. Belgium nv treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.
3. Welke persoonsgegevens
a) Persoonsgegevens door de bezoeker zelf verstrekt
Ri.Pa. Belgium NV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier:
 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
Ri.Pa. Belgium NV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het sollicitatieformulier:
 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Vrijetijdsactiviteiten en interesses, zoals uw algemene bekwaamheden;
 • Beroepsactiviteiten, zoals uw huidige werkzaamheid;
 • Academische curriculum;
 • Beroepsbekwaamheid, zoals uw getuigschriften;
 • Professionele ervaring;
 • Afbeeldingen;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
Ri.Pa. Belgium NV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het aanmelden voor de nieuwsbrief:
 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, interessevoorkeur uit het productassortiment, geboortedatum, geslacht (tbv aanspreking), bedrijf of beroep
Ri.Pa. Belgium NV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via de accountadministratie (My Ri.Pa.):
 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Ri.Pa. Belgium nv te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.
b) Persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Ri.Pa. Belgium NV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het plaatsen van een bestelling door de klant:
 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;
 • Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 • Financiële identificatiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer;
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
c) Informatie over het bezoek en het gebruik van de website
Ri.Pa. Belgium NV kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via onder andere het gebruik van cookies:
4. Doeleinden en rechtsgronden
Ri.Pa. Belgium NV verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:
Doeleinden Rechtsgrond
Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van Ri.Pa. Belgium nv (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden); Uitvoering overeenkomst
Beheer van aanvragen tot informatie; Uitvoering overeenkomst
Verbetering van de werking van Ri.Pa. Belgium nv & de Website; Gerechtvaardigd belang1
Versturen van een nieuwsbrief/reclame; Toestemming
Accountadministratie; Uitvoering overeenkomst
Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht; Uitvoering overeenkomst
Compliance met de geldende wetgeving. Wettelijke verplichting
Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van Ri.Pa. Belgium NV. Verbetering van de werking van Ri.Pa. Belgium NV is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen. Indien Ri.Pa. Belgium NV persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal Ri.Pa. Belgium NV voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen. Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
5. Doorgifte persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen door Ri.Pa. Belgium NV verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden. Binnen Ri.Pa. Belgium NV worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis. Ri.Pa. Belgium NV kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Ri.Pa. Belgium NV Persoonsgegevens verwerken. Ri.Pa. Belgium NV geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:
 • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 • Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Ri.Pa. Belgium NV optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 • Vennootschappen die verbonden zijn met Ri.Pa. Belgium NV.[1]
Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, Ri.Pa. Belgium NV zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen. Ri.Pa. Belgium NV kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.
6. Duur van de bewaring van de gegevens
De Persoonsgegevens worden door Ri.Pa. Belgium NV bewaard voor volgende termijnen.
Gegevens: Duur:
Gegevens bezoek website 5 jaar
Accountgegevens Duur van de overeenkomst
Contactinformatie 10 jaar
7. Uw rechten
U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissen van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot Ri.Pa. Belgium NV, Dendermondsesteenweg 60-62, 9270 Kalken of info@ripa.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart[2] of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening. Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven. U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie. Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.
8. Anonieme gegevens
Het is Ri.Pa. Belgium NV toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten Ri.Pa. Belgium NV niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.
9. Cookies
Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.
10. Wijzigingen
Ri.Pa. Belgium NV houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 30 oktober 2018.
11. Varia
Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien Ri.Pa. Belgium NV de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s). Het nalaten van Ri.Pa. Belgium NV om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.
12. Toepasselijk recht
Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van Ri.Pa. Belgium nv is gelegen (België).
13. Contact
Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Dendermondsesteenweg 60-62, 9270 Kalken of via het e-mailadres info@ripa.be. Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be              (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). [1] Zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen. [2] Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.